Szabadalom, szabadalmi eljárás

A szellemi tulajdon védelme magában foglalja az iparjogvédelmet és a szerzői jogokat. Az iparjogvédelem körében az egyik alapvető forma a szabadalmi oltalom. Nem minden termékre vagy eljárásra vonatkozó műszaki megoldás kaphat szabadalmi védelmet, kizárólag azok, amelyek találmánynak minősülnek. Alább ismertetjük a szabadalom és a szabadalomhoz kapcsolódó szabadalmi oltalom megszerzéséhez lefolytatandó szabadalmi eljárást.

Szabadalmazható találmány

Szabadalmi oltalmat kizárólag találmány kaphat, azonban nem minden találmány szabadalmazható. Találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást.

Nem minősül találmánynak a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, a számítógépi program.

Egy találmány kizárólag abban az esetben részesülhet szabadalmi oltalomban a technika bármely területén, amennyiben a találmány új, feltalálói tevékenységen alapul, valamint iparilag alkalmazható.

  • A találmány újdonsága azt jelenti, hogy nem tartozik a technika állásához. A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja (rendszerint a szabadalmi bejelentés napja) előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatba vétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált.
  • Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, amennyiben a technika állásához képest az adott műszaki területen jártas szakember számára nem nyilvánvaló.
  • Iparilag alkalmazható a találmány, amennyiben az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható.

A szabadalom

A szabadalom minden esetben meghatározott földrajzi területre, országra vonatkozik.

A szabadalmi eljárás Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt zajlik. Magyarország területére szabadalmi oltalmat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt lefolytatott (belföldi) eljárással lehet szerezni. Lehetőség van arra is, hogy a találmányt szabadalmaztatása közvetlenül, valamely külföldi államban történjen.

Egy eljárásban nem szerezhető az egész világra kiterjedő szabadalom. Nemzetközi egyezmények lehetőséget biztosítanak arra, hogy a bejelentő egyidejűleg több országban szerezzen szabadalmi oltalmat. Európai szabadalmi oltalmat az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján szerezhet a bejelentő, az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) által lefolytatott eljárással. A bejelentő Nemzetközi szabadalmat a Nemzetközi Szabadalmi Egyezmény alapján, az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) előtti eljárásban szerezhet.

A szabadalmi eljárás

A szabadalmi eljárás összetett, alapos előkészületet, felkészülést és dokumentációt igénylő eljárás, amely több évet is igénybe vehet.

Az eljárás legfontosabb dokumentuma a szabadalmi leírás. A szabadalmi leírás a szabadalmazni kívánt találmány leírását és az ún. igénypontokat tartalmazza.

A leírás tartalmazza többek között

  • az érintett műszaki terület pontos meghatározását,
  • a technika állásának bemutatását,
  • a találmánnyal megoldandó feladat megjelölését és a feladat megoldását,
  • a találmány megvalósítási módjának részletes ismertetését és a hozzá fűződő előnyös hatások bemutatását.

A szabadalmi igénypontok kiemelten fontos részei a szabadalmi leírásnak. Kizárólag az áll szabadalmi oltalom alatt, ami az igénypontokban meghatározásra került. Igénypont a találmánytól függően termékre, berendezésre, eljárásra és alkalmazásra fogalmazható meg. Az igénypontok terjedelmének meghatározása lényeges elem, ugyanis a túl tág terjedelmű igénypont meghatározása ahhoz vezethet, hogy az más oltalomba ütközik, míg az igénypont túl szűk körű meghatározása megkönnyíti az oltalom kijátszását. 

A szabadalmi eljárás menete

A magyar szabadalmi eljárás több szakaszra osztható.

Az eljárást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lehet elindítani a szabadalmi bejelentés megtételével.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala először azt vizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez szükséges alapvető feltételeknek. Ezek például a bejelentő adatai, a szabadalmi leírás, valamint a bejelentési és kutatási díj megfizetése.

A bejelentési nap elismerése után a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e az előírt alaki feltételeknek.

Amennyiben a bejelentés alakilag megfelelő, úgy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala újdonságkutatást végez, majd újdonságkutatási jelentést készít, amely kutatás célja a technika állásának feltárása. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala újdonságkutatásának célja azon szabadalmi dokumentumokban vagy egyéb forrásokban (publikációk, szakirodalom) fellelhető adatoknak feltárása, amelyek a szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban az újdonság és a feltalálói tevékenység megítélésében relevánsak.

Az ideiglenes szabadalmi oltalom

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elsőbbség napjától számított 18 (tizennyolc) hónap elteltével közzéteszi a szabadalmi bejelentést a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

A közzététellel az elismert bejelentési napra visszamenőlegesen ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik.

A közzététel napjától megtekinthetőek – bárki számára – a szabadalmi bejelentés iratai. A közzététel napjától kezdődően bárki észrevételt nyújthat be a tekintetben, hogy a találmány, illetve annak bejelentése valamely szabadalmazhatósági feltételnek nem felel meg.

Érdemi vizsgálat a szabadalmi eljárás során

A bejelentő kérelmére kerül sor a szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálatára.

Az érdemi vizsgálatot legkorábban a szabadalmi bejelentés benyújtásával egyidejűleg, legkésőbb az újdonságkutatás elvégzéséről közölt tájékoztatás napjától számított 6 (hat) hónap elteltéig kérhető.

Amennyiben a bejelentő elmulasztja a nyitva álló határidőt, azt úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az oltalomról.

Az érdemi vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a találmány kielégíti-e a találmánnyal szemben támasztott törvényi követelményeket, valamint, hogy a találmány a törvény alapján ki van-e zárva a szabadalmi oltalomból. Az érdemi vizsgálat alapján sor kerülhet a leírás és az igénypontok javítására, módosítására.

A szabadalmi oltalom megadása

Amennyiben a találmány megfelel valamennyi szabadalmi követelménynek, úgy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentés napjára visszamenőleg szabadalmi oltalmat ad, valamint meghirdeti a megadott szabadalmat.

A szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított 20 (húsz) évig tart.

Az oltalom tartamára a szabadalmas éves fenntartási díjat köteles fizetni.

Források:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szabadalom/mi-a-talalmany-es-mi-a-szabadalom

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500033.tv

https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/patents/index_hu.htm