Napjainkban egyre elterjedtebbé vált a CSR (corporate social responsibility) kifejezés. Ez alapvetően vállalati társadalmi felelősségvállalást jelent, amelynek értelmében a gazdasági világ különböző szereplői elkötelezettek aziránt, hogy visszaadjanak a közösségnek ahogyan csak lehetséges, ezáltal például segítve a rászorulókat vagy egyéb módon jót tenni a világban.

Ezt általában olyan határozott célkitűzések mentén lehetséges, amelyek mellett hosszútávon el tudja magát kötelezni az adott társaság.

A Dr. Hamar Ügyvédi Iroda évek óta elkötelezett abban, hogy vállalati társadalmi felelősségvállalásainak megfelelő keretrendszert alakítson ki. Az ügyvédi iroda fókuszában alapvetően a jövő nemzedéke áll, ezért a gyermekek és az ifjúság fejlődését tűzte ki hosszútávú céljának.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az alábbi partnerek támogatásán keresztül közreműködhetünk abban, hogy jót tegyünk és visszaadjunk a közösségnek.

  • Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

Az alapítványt 2011-ben hozta létre a Bókay Gyermekklinika négy vezető gyermekorvosa, akik egyben gyakorló szülők is. Céljuk az alapítvány létrehozatalával az volt, hogy a Bókay Gyermekklinika gyermek-, szülő- és munkatársbarát, modern, gyógyító intézetté váljon, a klinika nagy múltjához hűen. Így a beérkező adományokat, a sikeres pályázatokat és az önkéntes felajánlásokat teljes mértékben és kizárólagosan a Bókay Gyermekklinika fejlesztésére fordítják.

  • Ab Initio Kezdetektől fogva Egyesület

A 2020-ban alapított egyesület célja, és egyben küldetése az amatőr- és versenysportok gyermekkortól kezdődő támogatása, a sport és az általa közvetített értékek népszerűsítése, az utánpótlás nevelés és a sporthoz kapcsolódó sérülések rehabilitációjának segítése. Hosszútávú céljai között szerepel, hogy az általuk képviselt értékeket a nehéz szociális helyzetű családok felé még szélesebb körben tudják eljuttatni, különös tekintettel azokra a kiemelkedő tehetségű gyermekekre, akiknek körülményeik okán nem adatik meg vagy akadályoztatva van, hogy tovább folytassák sport -és versenytevékenységüket, illetve tehetségük kibontakoztatására rajtuk kívül álló okok miatt nem kapnak lehetőséget.

  • Tegyél egy Szebb Jövőért Egyesület

Az egyesület 2016-ban alakult és fő célja a gyerekek életesélyeinek javítása, a gyerekszegénység megakadályozása. Ennek érdekében anyagi és szellemi forrásokat gyűjt és közvetít, szolgáltatásokat fejleszt és nyújt, segítő módszereket dolgoz ki. Az egyesület a gyerekszegénység csökkentését célzó személyes szolgáltatások szervezésével éri el céljait, ilyenek a korai gyerekkori képességgondozás, az iskolán kívüli szabadidős programok, tanoda típusú szolgáltatások, közösségi színtereken folyó közösségi szociális munka, ifjúságsegítés, mentorálás és foglalkoztatás elősegítése szociális gazdasági elemek felhasználásával. Az egyesület továbbá együttműködik mindazon magyar, külföldi és nemzetközi szervezettel, intézménnyel és személlyel, amelynek / akiknek céljai, elvei és tevékenységei összhangban vannak a gyerekszegénység és a kirekesztés elleni alapértékekkel.

  • Pécsi Nőegylet

A Pécsi Nőegylet elődei, az 1871-ben alapított első Pécsi Jótékony Nőegylet nyomán 1997. szeptember 3. napján baráti közösségként újra alapított egyesület legfőbb tevékenysége a társadalmi támogatásra szoruló pécsi és a peremkerületeken élő gyermekek és az önhibájukon kívül válsághelyzetbe jutott családok támogatása az elődök példája nyomán hasonló elvek és célok mentén. A Pécsi Nőegylet számos támogatási programmal rendelkezik, mint például: az általános iskolás kisgyermekek ingyenes iskolai étkeztetésének biztosítása, a válsághelyzetbe került családok egyszeri, anyagi támogatása, tehetséggondozás, azaz kiemelt képességű, szociális támogatásra szoruló diákok támogatása, valamint a „Babadoboz” program, amely a Finnországban 1938 óta működő állami támogatás mintáját követő, családtámogatási program. A programon keresztül azok a pécsi várandós kismamák részesülhetnek babadoboz adományban, akik első gyermeküket várják és igazoltan várandós időszakuk 28. hetét betöltötték. A babadoboz az újszülött gyermek ápolásához és gondozásához szükséges első babakelengyét tartalmazza.

  • Lippay György Alapítvány

A 2013-ban alapított Lippay György Alapítvány célja, hogy támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók jogi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az alapítvány formanyomtatványon benyújtandó pályázat alapján, a rendelkezésre álló források függvényében a rászorultság és a tanulmányi kiválóság elve szerint ösztöndíjat nyújt az arra érdemes joghallgatók vagy leendő joghallgatók részére.

  • „A Jövő Jogászaiért” – Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Az ösztöndíjjal a Pécsi Tudományegyem Állam- és Jogtudományi Kar és a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda a jogász szakma iránti elhivatottságot törekszik erősíteni, olyan rászoruló hallgatók esetében, akik életcélja a jogi diploma megszerzése és középiskolai tanulmányaik során már jó tanulmányi eredményt mutattak, illetve a már megkezdett jogi tanulmányaik során kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el.

A Dr. Hamar Ügyvédi Iroda CSR stratégia a fentieken túl elkötelezte magát arra is, hogy tevőlegesen is segítse a gyermekek és az ifjúság fejlődését. A fentiekben bemutatott célkitűzések mellett a CSR stratégia folyamatosan bővül és az ügyvédi iroda kifejezetten keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel közösen jót lehet tenni.