Az ingatlan vonatkozásában bekövetkezett tulajdonosváltozás és a helyi adók viszonya

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 141. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját, továbbá – ha az önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik – a települési adót.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2015/4. határozata rögzíti, hogy: „a vagyoni és a kommunális típusú adók kivetése eltérő célt szolgál. A vagyoni típusú adó a településen található ingatlan tulajdonát, a kommunális adó pedig a településen igénybe vehető infrastruktúrát adóztatja”.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 24. §-a szabályozza a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó szabályokat, amely kimondja, hogy kommunális adókötelezettség terheli a Hatv. 12. §-ában, valamint a 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

A Hatv. 12. § (1) bekezdése meghatározza továbbá, hogy ki az adó alanya, ekként: „az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.”

A Hatv. 12. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanyának az említett közösség minősül.

Adózónak minden olyan adatot, tényt vagy egyéb körülményt be kell jelentenie, amely az adófizetési kötelezettségével kapcsolatban fennáll, vagyis azt módosítja, megszünteti, ezért érdemes a magánszemély kommunális adójának mértékét, az igénybe vehető adókedvezményeket és adómentességről a Hatv.-ben és a tulajdonosváltozással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat helyi adókról szóló önkormányzati rendeletében tájékozódni.

Mi a teendő az ingatlan vonatkozásában bekövetkezett tulajdonosváltozás esetében?

Az Art. 18. §-a alapján az adózó köteles az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül – erre rendszeresített nyomtatványon – bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adatbejelentés vonatkozásában az Art. 2. sz. melléklet II. A) 4. pontjának rendelkezései irányadóak, amely alapján: „az adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Az önkormányzat rendeletében mentesítheti az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adójának – vállalkozónak nem minősülő – alanyát az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség az adott adónem vonatkozásában nem terheli.”

Az adatbejelentés teljesítésének módjáról a tulajdonosváltozással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat weblapján érdemes tájékozódni, mivel gyakorlat azt mutatja, hogy az illetékes önkormányzatok az adatbejelentés megtétele vonatkozásában saját, erre rendszeresített formanyomtatvánnyal és tájékoztatóval rendelkezik az adatbejelentés tárgyában.  Az adatbejelentés elektronikus úton és személyesen is megtehető.

Források:

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

– Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2015/4. határozata,

https://adozona.hu/jogtar/700525_Helyi_adok