Az adóregisztrációs eljárás

Cégalapítás során az adózó adószámának megállapítását az adóregisztrációs eljárás előzi meg, melynek szabályait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény tartalmazza. Az adóregisztrációs eljárás egy preventív jogintézmény, amely a vezető tisztségviselők, tagok, illetve részvényesek adózói előéletét értékelve hivatott megakadályozni a kifejezetten adóelkerülési célból létrehozni kívánt társaságok alapítását.

A NAV a cégbejegyzésre kötelezett adózó adószámának megállapítását megelőzően a bejelentett adatok és az NAV nyilvántartásában szereplő adatok egybevetésével, a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem benyújtását követően megvizsgálja, hogy

– adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult tagja,
– korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság adózó esetében az 50 % meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, ilyen mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagja vagy részvényese,
– egyszemélyes gazdasági társaság adózó esetében a tag vagy részvényes

(továbbiakban: vezető tisztségviselő, tag, részvényes)
tekintetében fennáll-e olyan körülmény, amely az adószám megállapításának az akadályát képezi.

• A NAV megtagadja az adószám megállapítását, ha az adózó vezető tisztségviselője, tagja, részvényese olyan, más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, tagja, részvényese, amely

o 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5.000.000,-Ft-ot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10.000.000,-Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkezik,
o az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül 5.000.000,-Ft, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10.000.000,-Ft-ot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, vagy
o adószámát a NAV az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül jogerősen törölte.

• A NAV megtagadja az adószám megállapítását, ha az adózó vezető tisztségviselője, tagja, részvényese olyan, más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, tagja, részvényese, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5.000.000,-Ft-ot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10.000.000,-Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy
• Továbbá a NAV akkor is megtagadja az adószám megállapítását, ha az adózó vezető tisztségviselője, tagja, részvényese olyan, más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, tagja, részvényese, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a vezető tisztségviselői pozíciótól, illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül.

Amennyiben a NAV a fenti pontok valamelyikére tekintettel megtagadja az adószám megállapítását, akkor a határozat közlésétől számított 15 napon belül kimentési kérelmet terjeszthet elő az adóregisztrációs akadállyal érintett fél. Ha a kimentési kérelem alapos, akkor a NAV adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot visszavonja, és az adószámot megállapítja.

Az adóregisztrációs eljárás során az adószám megtagadásához nem csak egy nagyobb összegű adótartozás felhalmozása vezethet, hanem az is, ha az adózó vezető tisztségviselője, tagja, részvényese az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtását megelőző 5 évben vezető tisztségviselője, tagja, vagy részvényese volt olyan cégnek, amelynek adószámát a NAV jogerősen törölte.

NAV törli az adózó adószámát, ha az adózó nem található meg a székhelyén, vagy az adózónak küldött iratot két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlensége, vagy a nem megfelelő levélszekrény miatt nem lehetett kézbesíteni, továbbá, ha az adózó bejelentett székhelye nem valós cím, vagy nem jelentett be törvényes képviselőt, vagy a bejelentett törvényes képviselő nem valós személy, illetve, ha az adózó ÁFA-ról teljesítendő összesítő nyilatkozat (amely az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzések és szolgáltatás igénybevételekről szóló jelentés) benyújtására, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének a törvényi határidőtől számított 365 napon belül a NAV felszólítása ellenére sem tesz eleget.

Gyakran előfordul, hogy egy cég adószámát azért törli a NAV, mert a cég székhelyén nem került ki megfelelően a cégtábla, ekkor a NAV 30 napos határidő tűzésével felhívja az adózót a törvényes állapot helyreállítására. Amennyiben ezen felhívásnak az adózó határidőben nem tesz eleget, a NAV az adószámát törli, így máris adóregisztrációs akadály hordozó lesz a törölt adószámú cég vezető tisztségviselője, tagja vagy részvényese, a NAV adószám törléséről szóló határozatának jogerőre emelkedésétől számított 5 éves időtartamig. Emiatt fontos, hogy maga a törlésről rendelkező határozat jogerőre emelkedéséig cselekedjen az érintett személy, mert ennek elmulasztása esetén szigorú szankcióban részesül. Ráadásul az adószám törlés során a NAV nem értesíti a feleket az eltiltás veszélyéről, így általában ezzel már csak akkor szembesülnek, amikor a frissen alapított társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése helyett az akadály tényéről érkezik értesítés, ekkor azonban már nem lehet orvosolni a helyzetet.

Ezért a fenti esetek elkerülése érdekében célszerű meggyőződni egy közös cégvásárlás, cégalapítás vagy új ügyvezető kinevezése esetén arról, hogy sem magunkkal, sem pedig üzleti partnerünkkel szemben nem áll fenn adóregisztrációs akadály, így a NAV nem fogja megtagadni az adószám megállapítását. Erről a NAV által kiállított igazolás birtokában lehet meggyőződni, amelyet a NAV az adózó kérelmére 30 belül napon állít ki. Az igazolás tanúsítja, hogy az adott személlyel szemben nem áll fenn adóregisztrációs akadály, így a bejegyezni kívánt cég adószámának megállapítását a fenti okokra hivatkozva nem tagadhatja meg a NAV, az igazolás kiállításától számított 15 napig, kivéve, ha az akadály az igazolás kiállítását követően állt be.

Forrás:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Adó szaklap 2020/1-2. – Adóeljárás – Bajusz Dániel: Adóregisztrációs eljárás a bíróságok előtt – A jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai
https://nav.gov.hu/ado/art/tajekoztatas_az_adoregisztracios_eljarassal_kapcsolatban
https://www.onadozo.hu/hirek/banalis-okok-miatt-torolheti-a-nav-a-ceg-adoszamat-mit-lehet-tenni-10474