A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2023. augusztus 01. napján hatályba lépett módosítása

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LV. törvény (a továbbiakban: 2022. évi LV. tv.) többek között a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.) is módosította. A 2022. évi LV. tv. 129. §-a alapján a Ctv. 36. § (2) bekezdése a korábbi normaszöveghez képest 2023. augusztus 01. napján a következők szerint módosult:

„(2) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során az elektronikus úton küldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, oly módon, hogy az időbélyegző alapján a minősített elektronikus aláírás használatára való jogosultság – az okirat aláírásának időpontjában való – fennállása megállapítható legyen. A cégbíróság által küldött elektronikus okirat közokiratnak minősül. Ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos jogi képviselő esetén az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző is használható.”

A változás abban állt, hogy a korábbi normaszövegből a „A jogi képviselő e kötelezettséget úgy is teljesítheti, ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet látja el minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel.” szövegrész törlésre került.

A Ctv. módosítására az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló 2019. június 20-i 2019/1151 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: Digitális Irányelv) való megfelelés érdekében került sor. A Digitális Irányelv előírása alapján valamennyi cégadatot és a cégiratot kereshető formában kell tárolni.

Hazánkban a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárások során a kérelmek és az azokhoz kapcsolódó mellékletek ún. elektronikus aktában (a továbbiakban: e-akta) kerülnek benyújtásra az illetékes cégbíróságok felé. Az e-akták vonatkozásában a Ctv. 36.  § (2) bekezdése korábban lehetővé tette, hogy azt az eljáró jogi képviselő mindösszesen egyszer – tehát a kérelem egészét – lássa el elektronikus aláírásával és időbélyegzőjével. Mindez azt jelentette, hogy az e-aktában lévő elektronikus okirattá alakított mellékleteket a korábbi szabályozás alapján külön-külön nem volt szükséges a törvényben meghatározott elektronikus aláírással és elektronikus bélyegzővel ellátni.

A Digitális Irányelvnek való megfelelést szolgáló Ctv. módosítással az e-akták aláírásának rendje akként változott, hogy 2023. augusztus 01. napjától kezdődő hatállyal a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek elektronikus okirattá alakított mellékleteit kötelező külön-külön elektronikus aláírással és elektronikus időbélyegzővel ellátni, ennek hiányában a cégbíróságok hiánypótlásra felhívó végzést kötelesek kibocsátani a Ctv. 50. § (1) és a 46. § (3) bekezdése alapján.

Az e-aktákba csatolható iratok technikai feltételeit az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által közzétett tájékoztatás határozza meg, amely révén tájékozódhatunk arról, hogy a bejegyzési és változásbejegyzési kérelem mellékletét képező iratok milyen technikai követelmények alapján szerepelhetnek az e-aktákban. (A technikai követelmények részletei a következő linken érhetőek el: https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/kerelem-tartalma-iratok?fbclid=IwAR2O6agPRgU_PjOXYBEDcpszK0cBRx0-3-Bt5RtYb1RTtnRD6gdQBYTaWo8 .)

A Digitális Irányelvben foglalt kötelezettségnek való megfelelés a Ctv. 2023. augusztus 01. napján hatályba lépett módosítása révén kialakulóban van azáltal, hogy ezen technikai változásnak köszönhetően a digitális nyilvántartásban az egyes cégiratok külön-külön kereshetővé válnak, amelyben azok sértetlenül – azaz az elektronikus aláírás, valamint az időbélyegző sértetlenségének megőrzése mellett – önálló dokumentumként kiemelhetőek az egyes e-aktákból.

Források:

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,

https://www.xn--mk-xka.hu/hirlevelek

https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/