Változik az ügyvédi törvény

Az Országgyűlés 2017. június 13-án elfogadta…

Az Országgyűlés 2017. június 13-án elfogadta az ügyvédi tevékenységről szóló T/15371. számú törvényjavaslatot, amely a jövőben fokozatosan felváltja a jelenleg hatályos 1998. évi XI. törvényt. Az új törvény számos nagy volumenű, koncepcionális változásokat is tartalmaz.

Jogtanácsosi tevékenység

Jelentős újítás az új ügyvédi törvény személyi hatályának kiterjesztése a jogtanácsosi tevékenység ellátására. A jövőben a jogtanácsos és a munkáltatója döntheti majd el, hogy a jogtanácsos feladatkörébe tartozik-e olyan tevékenység is, amely miatt szükségessé válhat a kamarai tagsága. Fontos kiemelni, hogy tagsági jogviszony alapján ügyvédi tevékenység nem lesz gyakorolható. A kamarai jogtanácsos nem lesz jogosult letét átvételére és kezelésére, jogosult lesz viszont jogi képviselet ellátására, jogi tanácsadásra, okiratszerkesztésre, okirat ellenjegyzésére, valamint ezekkel összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus okirati formába alakítására.

Szakmai továbbképzés

Az új törvény szigorú szabályokat vezet be a szakmai továbbképzés tekintetében azzal, hogy a kamarai tagságot megszüntető okok körébe vonja az ügyvéd továbbképzési kötelezettségének elmulasztását. A kötelező szakmai továbbképzés hangsúlyosságát az indokolja, hogy a kötelező jogi képviselet egyben magas szintű szakmaiságot is jelentsen. Ez teszi szükségessé a jogi képviseletet ellátók folyamatos, egységes és ellenőrizhető szakmai továbbképzésen való részvételét.

Fegyelmi eljárás

Változás történik a fegyelmi eljárás tekintetében is. Az Országos Fegyelmi Bizottság elnökének vagy tagjának fegyelmi ügyében az elnök által kijelölt regionális fegyelmi bizottságból alakított fegyelmi tanács jár el, a fegyelmi biztost a fegyelmi eljárás kezdeményezésére, továbbá a fellebbezés előterjesztésére utasíthatja, valamint az országos fegyelmi főbiztost a határozat bíróság előtti megtámadásra utasíthatja. A Javaslat alapján bővül a fegyelmi eljárásban kiszabható fegyelmi büntetések köre, differenciált szankcionálást téve ezáltal lehetővé az egyes fegyelmi vétségek súlyára és körülményeire tekintettel. Változik a pénzbírság felső határa, a legmagasabb bírságtételként ügyvéd, kamarai jogtanácsos és európai közösségi jogász esetén egymillió forint, más ügyvédi tevékenységet gyakorló személy esetén ötszázezer forint pénzbírság megállapítását teszi lehetővé.

Sikerdíj

Az új törvény szerint a bíróság előtt nem lesz érvényesíthető az ügyvédi tevékenység eredményességéhez kötött ügyvédi munkadíj annyiban, amennyiben annak összege a teljes ügyvédi munkadíj kétharmadát meghaladja.

Felelősségbiztosítás

Fokozatosan emelésre kerül az ügyvédi tevékenység gyakorlása kapcsán előírt felelősségbiztosítás legalacsonyabb összege, valamint az eddigi homogén szabályozás helyett az ügyvédi tevékenység gyakorlója anyagi felelősségének lehetséges korlátait az egyes ügyvédi tevékenységekhez igazodó módon, differenciáltan szabályozza az új törvény. A felelősségbiztosítással kötelezően fedezendő kártérítés és sérelemdíj legalacsonyabb összege 15 millió forint lesz, amit káreseményenként kell érteni. Mivel ez jelentős emelés a hatályos 8 millió forinthoz képest, ezért hosszabb idő áll majd rendelkezésre az alapösszeg eléréséhez: a kötelező minimális összeg évente emelkedik. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie egyes kiegészítő jellegű ügyvédi tevékenységekre is. A kamarai jogtanácsos és jogi előadó tevékenységére nem kell felelősségbiztosítást kötni, mivel ők a munkáltatójuk utasítására, a munkáltató érdekében és javára végzik feladataikat, így jellemzően a munkáltatójuknak tudnak kárt okozni, ha nem megfelelően végzik munkájukat. Az ő belső viszonyukat a munkajog szabályai rendezik, így a munkavállaló kártérítési felelősségét is.

Ügyfélazonosítás

Az új rendelkezések szerint a jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével valamennyi ügyvédi tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötése előtt köteles lesz az ügyvéd az azonosítást megtenni egy személyazonosításra alkalmas okmány megtekintésével, ha a természetes személyt nem ismeri vagy személyazonosságát illetően kétsége merülne fel. Az ügyvéd jogosult és egyben kötelezett az adatok megismerésére. Az ügyvéd feladata lesz a korábban már azonosított személyek adatainak változását folyamatosan követni.

A közhiteles nyilvántartásokkal kapcsolatos eljárásokban az ügyvéd mindig köteles lesz az illetékes hatóságtól a referenciaadatokat megkérni. A kötelező jogi képviselettel járó ügyekben azonosított személyekről és szervezetekről az ügyvédnek nyilvántartást kell majd vezetnie.

Kiegészítő jelleggel folytatható tevékenységek

A törvényjavaslati vita egyik legtöbbet támadott rendelkezése értelmében meghatározásra került az ügyvédi tevékenységek köre és a kiegészítő jelleggel folytatható tevékenységeké is. Ezekben az esetekben az adott tevékenységre irányadó, jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés is elvárás. Fontos szabály, hogy a klasszikus ügyvédi tevékenység mellett ugyanazon ügyfél számára a kiegészítő tevékenységek közül bizalmi vagyonkezelési tevékenység, ingatlanközvetítői tevékenység, valamint társasházi közös képviselői tevékenység nem végezhető. A jövőben nem összeférhetetlen az ügyvédi tevékenységgel az oktatói tevékenység a tudományos, művészeti és sporttevékenység, a mezőgazdasági őstermelői tevékenység, az önkéntes tartalékos szolgálati viszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony ellátása, a választottbírói tevékenység, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység, a jogi szakfordítói, tolmácsolási tevékenység, a nem igazságügyi szakértői tevékenység, a választási bizottsági tagság, a belső adatvédelmi felelősi tevékenység, a végelszámolói feladat ellátása, a felügyelőbizottsági, számvizsgáló bizottsági feladat ellátása, gazdasági társaság vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testületének tagja vagy elnöke feladatának ellátása, valamint egyéb jogi személy vezető tisztségviselői feladatának ellátása.

Helyettes ügyvéd

Új jogintézmény a helyettes ügyvéd és újdonságként nevesítik az ügyvédasszisztenst, aki ügyvéd munkáját segíti. A kamarai nyilvántartásba vett ügyvédasszisztens tevékenységének célja a munkáltató tehermentesítése elsősorban adminisztratív ügyekben és nyilatkozatok megtételében.

(jogaszvilag.hu és ugyved.hu weboldal)